Biznes i nauka - Projekty Badawczo-Rozwojowe

Oferujemy kompleksowe opracowania oraz profesjonalne doradztwo z zakresu inżynierii i ochrony środowiska. Wykwalifikowana kadra specjalistów, terminowość realizacji zleceń, wysoka jakość opracowań, pozwala na bieżąco dostosowywać prowadzoną działalność gospodarczą naszych klientów pod względem formalno-prawnym do obowiązujących przepisów ochrony środowiska.

 

Audity systemów gospodarki odpadami

Oferujemy kompleksowy przegląd Jednostek Samorządu Terytorialnego i Przedsiębiorstw pod kątem realizacji obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska. Podczas auditu weryfikujemy:

 • sposób prawidłowej organizacji systemu gospodarki odpadami (np. segregowanie, odbiór),
 • przestrzeganie norm emisji zanieczyszczeń do powietrza, gleby i wody oraz emisji hałasu,
 • prowadzenie działalność z wykorzystaniem preparatów i substancji niebezpiecznych dla środowiska oraz sposób postępowania z nimi.

  Wynikiem przeprowadzonego auditu jest raport zawierający opis zgodności z wymogami prawa oraz zbiór zaleceń.

 

Ocena środowiskowa odpadów
Wykonujemy opinie o właściwościach odpadów w zależności od źródła ich pochodzenia lub kierunku zagospodarowania wraz ze wskazówkami dotyczącymi możliwości ich odzysku lub unieszkodliwiania. Prace realizujemy dla Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Przedsiębiorców.

 

Dokumentacja środowiskowa w zakresie gospodarki odpadami i ściekami

 • wnioski niezbędne do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie, zbieranie, transport, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów,
 • podstawowa charakterystyka odpadów przeznaczonych do składowania,
 • oceny właściwości odpadów wraz z opinią dotyczącą możliwości ich wykorzystania,
 • karty informacyjne,
 • raporty oddziaływania na środowisko,
 • projekty technologii do przetwarzania odpadów,
 • indywidualne analizy odpadów na potrzeby własne Przedsiębiorców.

 

Projekty Badawczo-Rozwojowe zrealizowane przez kadrę Laboratorium

Opis projektu:

Projekt ma na celu zaprojektowanie i skonstruowanie zespołu autonomicznych robotów mobilnych zdolnych do wydajnego zbioru truskawek w uprawach rynnowych. W ramach projektu wdrożonych zostanie kilka wysoce innowacyjnych rozwiązań, które wykraczają daleko poza istniejące obecnie systemy robotów do zbioru owoców. Po pierwsze, roboty zostaną wyposażone w hybrydowy mechanizm zbierający, składający się z dwóch ramion robotycznych działających synergicznie, kontrolowanych przez oprogramowanie wykorzystujące innowacyjne algorytmy koordynacji i optymalizacji trajektorii zbioru. Jedno z ramion będzie wyposażone w mechaniczny lub/oraz podciśnieniowy chwytak, a na drugim zamocowane będą kamery szeroko- i wąskokątna oraz pomocnicze urządzenie umożliwiające odcięcie łodygi w sytuacji, gdy dalsze zwiększenie siły przyłożonej do chwytaka mogłoby uszkodzić owoc. Po drugie, zastosowanie sieci antycypacyjnych (SA) zapewni optymalne przyporządkowanie robotów do odcinków rynny, biorąc pod uwagę dotychczasowy postęp realizacji definiowanego adaptacyjnie celu zbiorów w aktualnym cyklu pracy zespołu robotów. Struktura formacji robotów tworzona zgodnie z zasadami optymalizacji SA zapewni również niezawodne działanie robota w przypadku częściowego lub całkowitego braku komunikacji lub gdy instrukcje wprowadzone przez operatora w systemie zarządzania i nadzoru będą niepewne lub niekompletne. Umożliwi to zespołowi robotów realizację wspólnego celu polegającego na zbieraniu owoców w sposób autonomiczny, zgodnie z wcześniej określonymi kryteriami, wiedzą i ograniczeniami środowiska pracy. Elastyczna konstrukcja wszystkich jednostek mobilnych i uniwersalna struktura antycypacyjna całego zespołu zapewni możliwość dalszego rozwoju opracowanego rozwiązania w kierunku zastosowań do zbioru innych owoców truskawki, a także do zbiorów z upraw w konfiguracjach odmiennych od rynnowych.

Kierownik B+R: prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska

Kierownik Zarządzający Projektem: dr inż. Maciej Gliniak, prof. URK

 

 

Formeth - technologia bezpośredniego rozkładu ścieków formaldehydu i urotropiny

Projekt „Inkubator Innowacyjności 2.0" przyczynił się do sfinansowania  9 wybranych prac B+R. Jednym ze zrealizowanych projektów jest „Formeth” czyli technologia do bezpośredniego rozkładu ścieków formaldehydu i urotropiny, której twórcą jest dr inż. Maciej Gliniak.
W ramach projektu powstał demonstrator technologii, który jest dostosowany do ciągłego prowadzenia procesu wraz ze stanowiskiem pomiarowym do szybkiej weryfikacji uzyskiwanych efektów procesowych.
W efekcie realizacji projektu możliwe jest demonstrowanie efektu zastosowania technologii u potencjalnych klientów, bazując na rzeczywistych próbkach ścieków. Jest to unikatowe rozwiązanie na rynku krajowym i międzynarodowym, które pozwala zademonstrować klientowi sposób działania technologii oraz efekty jej zastosowania po wdrożeniu w zakładzie.

Opiekun Grantu (Broker Innowacji):  mgr inż. Adelina Kasprzak

Więcej o technologii Formeth mozna przeczytać na portalu Innowacyjny Start